Hamnordning

I  Tillämpningsområde

 • Ordningsföreskrifterna för hamnen och till hamnen räknas hamnområdena med inloppsrännor, vågbrytare, kajer, bryggor och släpställ.
 • Hamnen förvaltas av TBSS. Under TBSS handläggs verksamheten av Hamnmästare

II Båtplatser

 • Förtöjning skall göras med ändamålsenligt förtöjningdsgods och får endast ske på tilläggs- eller förtöjningsplats som hänvisas av hamnmästaren. Varje båt skall vara försedd med erforderligt antal fendrar för undvikande av skador på andra båtar.

III Lossning och lastning av gods m.m.

 • Lossning, lastning och uppläggning av gods, däri även inräknat fisk, fisklådor, barlast och spillolja, får endast äga rum på av hamnmästaren anvisad plats
 • Avfall och spill av gods, emballage och dylikt som härrör från hantering av gods inom hamnområdet, skall omedelbart bortskaffas genom varumottagarens försorg.

IV Åtgärder vid skador på hamn, bryggor och övriga anläggningar i hamnen

 • Föreligger, på grund av bristande underhåll, risk för att fartyg eller båt skall sjunka, äger TBSS rätt att på båtägarens bekostnad och risk bortskaffa fartyget eller båten i fråga.
 • Har fartyg eller båt sjunkit i hamnen åvilar det båtägarens att omedelbart bärga båten. Underlåtes detta äger TBSS rätt att på båtägarens bekostnad och risk vidta motsvarande åtgärder
 • Har kaj, brygga eller annan hamnen tillhörig egendom skadats, åligger det den som medverkat till skadans uppkomst att snarast göra anmälan till hamnmästaren och ersätta uppkommen skada.

V Användande av eluttag

 • Anslutna elapparater, handverktyg och sladdar med anslutningsdon, skall uppfylla bestämmelserna för utomhusbruk
 • Från eluttag till elapparat får längden ej överstiga 50 meter

VI Övriga ordningsföreskrifter

 • Avfall får ej kastas i hamnen eller på hamnområdet i övrigt: Använd papperskorgarna
 • Toaletter får ej användas då båten ligger i hamn. Undantag för båtar med toaletter anslutna till sluten tank. Toaletter får ej tömmas i hamnens vatten.
 • Båtägare eller befälhavare är skyldiga att åtlyda de föreskrifter och anvisningar beträffande nyttjande av sjösättningsramp och utrustningskaj, förtöjning, ankring och förflyttning, som med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen meddelas av hamnmästaren.
 • Båt får ej framföras i med högre hastighet än 3 knop i hamnen.
 • Cykelåkning är förbjuden på bryggor, pirar och kajer
 • Badning förbjuden
 • Öppen eld och grillning endast vid grillplats