Tomter och arrenden

Nedan följer regler för tilldelning av de tomter, bodar och arrendeställen TBSS disponerar i hamnen. I januari 2024 ser kön ut så här:

  • 1 tomtkön för yrkesfiskare
  • 26 i tomtkön för båtplatsinnehavare
  • Inga tillgängliga arrendeställen

Således är det färre i dessa köer än i köerna för båtplatser. Det är dock värt att nämna att antalet tomter och bodar är långt färre än antalet båtplatser. Därtill har omsättningen, åtminstone historiskt, varit betydligt lägre än för båtplatserna.

1. Kölista registreras i anmälningsordning alltefter som ansökningarna inkommer.
2. Tomt tilldelas sökande i följande turordning.

1. TBSS har, genom avtal med Båstads kommun, att följa kommunens regler för tilldelning av platser i Torekovs hamn. Begreppet ”yrkesmässig verksamhet” används för att kunna avgöra om en ansökan om prioriterad tomt i hamnområdet skall kunna bifallas eller avslås.

Tomtplats prioriteras och tilldelas för följande verksamheter

  1. Yrkesfiskare med licens, skriven i kommunen, så snart det är möjligt
  2. Passagerartrafik till Hallands Väderö till den som har avtalet med kyrkan
  3. Båtklubb med verksamhet i hamnen
  4. Till övrig hamnanknuten verksamhet typ marinbutik, fiskrestauranter i mån av lämplig plats, där denna verksamhet utgör sökandes (personrelaterat) huvudsakliga inkomst under sommarperioden juni, juli och augusti. Totalt minimum är två basbelopp/år. Den sökande är skyldig att årsvis i september, om inget annat överenskommits, underrätta TBSS om ändringar i verksamhetens inriktning och/eller omfattning i förhållande till tilldelningsbeslutet. Exempelvis: senaste ekonomiska redovisningen, gällande affärsplan och kommande års budget.

2.2. Sökande är mantalsskriven i kommunen och har båtplats i hamnen
2.3. Sökande äger fastighet inom kommunen och har båtplats i hamnen.
2.4. Övriga sökande som har båtplats i hamnen
3. Om särskilda behov föreligger för att utdela arrendetomt enligt punkt 2.1 och någon ledig tomt inte finns, kan TBSS styrelse besluta att arrendator för lägenhetsarrende uppsäges i enligt med gällande arrendekontrakt och tomten tilldelas aktuell sökande. Den typ av nyttjanderätt som lägenhetsarrende utgör ger arrendator inget besittningsskydd. Sökande som erhållit tomtplats men inte längre uppfyller tilldelningsbeslutet mister sin rätt till platsen och TBSS styrelse kan säga upp arrendet.

Ansökan till tomt- och bodkön

Tillgängliga arrenden i hamnen för verksamhet annonseras ut, och ansökan sker efter kontakt med hamnkontoret per e-post eller telefon.
Ansökningar från personer som inte har permanent båtplats i Torekovs hamn kommer ej att tas i beaktande.