Stadgar

Stadgar för Torekovs Båtsällskap (TBSS)

Stadgar för Torekovs Båtsällskap (TBSS) – – reviderade och antagna den 4 november 2017.

Föreningen bildades den 15 augusti 1999 och har sin hemort/verksamhetsområde i Torekov. Stadgarna var först antagna 15 augusti 1999 och reviderades under 2006 respektive 2010-2011.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§ Ändamål och uppgift

Föreningen är en öppen allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja ett aktivt båtliv samt utveckla och förvalta Torekovs hamn i Båstad kommun i syfte att förstärka hamnens attraktionskraft för boende, besökare och turistnäringen i området. Föreningen skall verka för god sjösäkerhet, ett gott kamrat- och sjömanskap och värna om, för samhället, traditionell kultur och god miljö. Turist- och Ungdomsverksamheten bedrivs i lokal samverkan med andra föreningar. Föreningen skall vara ansluten till riksorganisation med marin anknytning.

Föreningen har ingått avtal med Båstad Kommun om anläggningsarrende av Torekovs hamn. Föreningen har att driva och underhålla hamnen samt till kommunen föreslå investeringar. Föreningen erlägger arrende till kommunen och uppbär hamnavgifter mm. Kommunen ansvarar i samråd med föreningen för investeringar inom givna ramar.

2§ Sammansättning

Föreningen består av fysiska och juridiska personer som har upptagits som medlemmar genom intresseanmälan på Föreningens hemsida eller per post samt betalt medlemsavgift.

3§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, ordinarie föreningsmöte det s.k.½-årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se under 14§-§21.

Styrelsen har sitt säte i Torekov.

4§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten av vilket ett skall vara årsmöte eller ordinarie årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om det föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fodras minst 2/3 majoritet på 2 föreningsmöten med minst 3 månaders mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall göra med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

 1. Samtliga avgifter fastställs av ½-årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.
 2. Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
 3. Senaste betaldatum får vara tidigast en månad efter fakturadatum.
 4. Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.

Medlemmar kan indelas 2 huvudkategorier:

 1. medlemmar (t.ex. vuxen, ungdom, familj samt juridisk person)
 2. hedersmedlem

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

10 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast det datum som står angivet på fakturan och efter obetald påminnelsefaktura får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning mm

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur föreningen som medlem. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen, eller gjort sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att föreningens anseende äventyras.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Av kallelsen till årsmöte eller ordinarie föreningsmöte skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till mötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • skall acceptera föreningsmötets beslut om disponering av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast den 31 mars samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen,
 • får utnyttja föreningens anläggningar och utrustning samt delta i föreningens verksamhet,
 • som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar föreningen eller föreningens tillhörigheter är ersättningsskyldig,

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av föreningen disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare §27.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Förutom årsmöte skall ett ½-årsmöte hållas. Extra föreningsmöten kan anordnas. Kallelse till årsmötet, ½-årsmöte eller föreningsmöte skall av styrelsen senast 14 dagar före mötet tillställas medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Kallelsen kan ske per e-post eller till den, som så önskar, via post samt anslås på föreningens anslagstavla. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Varje medlem, inom kategori 1-2 och som fyllt 18 år och senast 14 dagar före föreningsmötet betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. Fullmakt kan presenteras av medlem endast enligt format godkänt av föreningen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 1. Familjemedlemskapet har en röst
 2. Juridisk person med fullmakt har en röst.
 3. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
 4. Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats av valberedningen samt förslag som inkommit från medlem till valberedningen senast 14 dagar före årsmötet.
 5. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem
 6. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.
 7. Därefter kan vid behov nya frågor som skall behandlas av styrelsen diskuteras
 8. Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.
16 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i §7 första stycket och §8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem/vilka som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare (som inte skall vara samma personer).
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av:
 12. a) ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 13. b) styrelseordförande för en tid av 1 år
 14. c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år;
 15. d) 2 revisorer för en tid av ett år och en suppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 16. e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet men vid behov kan nya frågor som skall behandlas av styrelsen diskuteras.

20 § Ordinarie föreningsmöte (dvs. ½-årsmötet) och extra årsmöte

Detta skall hållas senast innan utgången av november månad. Då skall verksamhetsplan, avgifter och ekonomisk plan/budget för det kommande verksamhetsåret fastställas

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst en 50 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet per e-post eller via post om medlem så önskar. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller på annan lämplig plats. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §15 och §16.

21 § Valberedning

Valberedningen består av 3 ordinarie ledamöter valda av årsmötet. Valberedning väljs på årsmötet för en tid av två år. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid

Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta senast 14 dagar före årsmötet.
 • Efter aktivt sökande ta emot nomineringar från föreningens medlemmar senast 14 dagar innan årsmötet. Medlem som visar intresse skall informera valberedningen minst 14 dagar innan årsmötet. Valberedningen skall tillse att denna medlems namn finns med på listan av valbara kandidater oavsett om denna person eller personer inte ingår i valberedningens eget förslag på kandidater.
 • Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Medlem är inte valbar som anmäler sitt intresse under årsmötets gång. 5

22 § Revision

Föreningen skall revideras av 2 revisorer av vilken en skall vara en auktoriserad revisor. Dessa väljs på årsmöte för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsmöte- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av 8 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie ledamot och suppleanter väljs för en tid av två år.

Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs. Detta görs på ett konstituerande styrelsemöte som ska hållas snarast efter årsmötet.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst 5 gånger er år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande i enlighet med § 25 nedan.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • Utse funktionärer för olika uppdrag och vid behov adjungera dem till styrelsen
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • besluta om firmatecknare
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm
 • förbereda årsmöte och ordinarie föreningsmöten samt föredra av styrelsen fattade beslut
25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga närvarande ledamöter samt i förekommande fall inkallade suppleanter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

ÖVRIGT

27 §  Båtplats, hamn och uppläggningsanläggningar

För att få båtplats krävs medlemskap i föreningen. För förhållandena vid föreningens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av föreningen utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.