Båtplatsföreskrifter TBSS

Giltighetstid m.m.
Avtalet gäller fr o m TBSS godkännande och tills vidare kalenderårsvis. Om inte uppsägning sker skriftligt senast 30 november, förlängs avtalet att gälla påföljande kalenderår.
Avtalet gäller bara för den båtägare och den båt som anges i avtalet. Endast en person kan vara båtplatsinnehavare, även om det finns delägare i båten. Delägarskap skall antecknas påbåtplatsavtalet och båtplatsinnehavaren måste äga minst hälften av båten.
På begäran av TBSS skall handlingar som visar äganderätten uppvisas.

Upplåtelse av båtplats
Under avtalsperioden disponeras båtplats under tiden 15 april – 31 oktober.
Anmälan om sjösättning skall dock göras till TBSS hamnmästare senast 14 dagar i förväg.
Båtplats får nyttjas endast av avtalad båt.
TBSS disponerar båtplats som av någon anledning inte används.

Byte av båt
Upplåten båtplats enligt detta avtal gäller för i avtalet angiven båt. Båtplatsinnehavare kan därför inte utan TBSS godkännande byta båt och lägga på sin upplåtna plats. Om så sker förfaller avtalet.
Om båtplatsinnehavare önskar byta båt skall detta anmälas till TBSS. Om den nya båten är av samma sort (segel eller motor) samt av samma storlek eller mindre godkänner TBSS bytetom inte särskilda skäl föreligger. Om sådana skäl föreligger skall båtplatsinnehavare omgående underrättas härom och ges möjliget att i samråd med TBSS rätta till eventuella felaktigheter.
Om båtplatsinnehavare önskar byta till större båt och/eller båt av annan typ kan man inte räkna med att det finns någon sådan plats. Har båtplatsinnehavaren redan innan TBSS meddelas bytt till sådan större båt kan TBSS därför avstå från att upplåta båtplats. Om båtplatsinnehavaren fortsätter att betala avgifter enligt detta avtal placeras man i byteskön för att få lämplig plats. Nytt avtal skall dock upprättas med gällande avgifter för den större båtplatsen.
Om båtplatsinnehavaren i god tid innan planerat byte meddelar TBSS ställs båtplatsinnehavaren i byteskön för lämplig plats. Sådant meddelande skall ange storlek, vikt och typ av båt för det planerade bytet. Exakt modell behöver inte anges men TBSS ser med fördel på om ett eller några exempel på båtmodell för planerat byte kan anges. Byteskön är prioriterad före TBSS externa kö för ny båtplats.
Då båtplatsinnehavare tilldelats större båtplats i enlighet med anmälan enligt ovan har båtplatsinnehavaren maximalt 12 månader på sig att genomföra bytet och anmäla sådan ny båt till TBSS. Nytt avtal upprättas då. Om båtplatsinnehavaren inom dessa 12 månader inte inkommit med anmälan om faktiskt båtbyte förfaller köplatsen och båtplatsinnehavaren återfår så snart det är möjligt den mindre och till den sedan tidigare innehavda båten lämplig plats.

Båtplatsavgift
Avgiften bestäms av TBSS halvårsmöte och skall betalas enligt faktura från TBSS.
Erläggs inte avgiften omedelbart efter en påminnelse, upphör avtalet utan uppsägelse.
Båtplatsavgiften innefattar inte rätt till permanent boende ombord. Eventuellt sådant boende kräver medgivande av styrelsen och särskilt avtal.

Klubben har rätt att i efterhand debitera extra avgifter om hamnen skulle drabbas av en större skada p g a särskilda väderförhållanden eller liknande, som klubben inte haft möjlighet försäkra sig mot. Sådan avgift skall beslutas vid allmänt möte i klubben. Båtplatsinnehavare har dock i sådant fall rätt att häva avtalet och genom detta undgå sådan avgift men förlorar sin rätt till båtplats och kommer i händelse av att vederbörande ånyo ansöker om båtplats att bli placerad sist i båtplatskön för att därefter tilldelas plats enligt TBSS gängse köregler.

Begränsningar i rätten att disponera båtplats

 • Dispositionsrätten får inte på något sätt överlåtas.
 • Man får avstå från att nyttja båtplatsen under en säsong, men senast under april månad nästa år måste man visa att den kommer att användas med avtalad båt. Avgiften skall betalas oberoende av om båtplatsen nyttjas eller ej.
 • I den händelse att båtplatsinnehavaren kan påvisa att han/hon av personliga skäl (tex utlandstjänstgöring, sjukdom, eller annan liknande anledning) begränsats i sina möjligheter att nyttja båtplasten och att denna situation kan bedömas fortgå i mer än en säsong skall detta snarast anmälas till TBSS. TBSS och båtplatsinnehavaren skall i en sådan situation gemensamt söka hitta en bästa lösning på situationen utan att båtplatsinnehavare skall behöva lämna sin båtplats. Båtplatsinnehavaren kan dock i en sådan situation inte påräkna att omedelbart efter anmälan av önskan att nyttja båtplatsen kunna få detta uppfyllt utan måste vara beredd att vänta. TBSS kommer dock att verka för att på bästa sätt möjliggöra för sådan båtplatsinnehavare att kunna nyttja sin båt i Torekovs hamn.
 • Om innehavaren av en båtplats säljer sin båt eller mer än hälften av båten, förfaller avtalet. Anmälan skall göras till TBSS.

Ordningsregler
Hamnordningen och TBSS ordningsregler har tillkommit för att säkerställa ordning och trivsel i hamnen. Båtplatsinnehavare som grovt bryter mot dem, kan förlora rätten till båtplats.

Båtplatsinnehavare är skyldig att

 • hålla båten försäkrad och vara försäkringstagare för den;
 • fästa nummerskylt, som tillhandahålls av TBSS, på båten
 • om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, omedelbart vidta åtgärder för att ta upp eller länsa den;
 • förtöja på anvisat sätt och med tillräckligt stabila förtöjningar och tillräckligt antal fendrar samt ha särskild tillsyn av båten vid hårt väder;
 • tillfälligt flytta båten om det behövs för hamnunderhåll eller liknande;
 • på begäran av TBSS byta båtplats om det behövs för hamnens optimala nyttjande;
 • själv ombesörja båtens upptagning och sjösättning;
 • anmäla till hamnpersonal om man räknar med att lämna båtplatsen outnyttjad mer än någon enstaka dag, så att den kan nyttjas som gästplats;
 • följa hamnordningen och de anvisningar TBSS och hamnvärdarna lämnar samt i övrigt medverka till ordning och trivsel i hamnen.
 • omedelbart efter sjösättning ta bort båtvaggor, vagnar och pallningsvirke från parkeringsplatsen;
 • ta bort samtliga förtöjningar och linor, då båten tagits upp för vintern;

Det är inte tillåtet att

 • utan hamnmästarens medgivande lämna båt eller mast utan tillsyn på ramp eller kaj;
 • förvara brand- eller miljöfarliga varor på kaj eller brygga;
 • under vinteruppläggning vara ansluten till elnätet utom när batteriladdning, båtarbete eller service pågår.

Vinteruppläggning mm
Vinteruppläggning får ske på ”Radarn” och parkeringsplatsen under tiden 1 oktober till och med 30 april.
Båtkärror mm får förvaras på ”Radarn” under sommarperioden och under övrig tid efter tillstånd av TBSS. I bägge fallen är det viktigt det sker under ordnade former så att inte ”Radarn” blir ett skrotupplag.
Båt som inte tas upp under vinterhalvåret skall placeras på plats som anges av hamnmästaren. Inkoppling för el endast efter t illstånd av hamnmästaren.
Avgifterna bestäms av TBSS halvårsmöte.

Ansvarsskyldighet mm
TBSS har ingen ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens båt eller annan tillhörighet p g a brand, stöld, kollision, överhandsväder, sabotage eller annan orsak.
Om båtägare underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt reglerna ovan, får TBSS vidta de åtgärder som behövs på båtägarens bekostnad.

Hävande av avtalet
TBSS har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om båtplatsinnehavaren inte iakttar vad som åvilar honom/henne enligt detta avtal eller hamnordningen. Klubben kan på båtägarens risk och bekostnad låta föra bort båt och tillhörig utrustning.

// Styrelsen