Säkerhetsföreskrifter

  • Placering av räddningsutrustning, första hjälpen och brandsläckare framgår av översiktskartan över hamnen nedan. Kontrollera var närmaste utrustning finns i förhållande till din båt
  • Båtar får endast förtöjas tre i bredd, med fören mot hamnmynningen
  • Släpjolle skall alltid tas upp på båten vid besök i hamnen
  • Det är förbjudet att använda öppen eld på bryggor, på båtar och i anslutning till dessa
  • Grillning får endast ske på anvisade platser
  • Kontrollera gasolkök och annat brandfarligt material och iakttag stor försiktighet med dessa vid vistelse inom hamnområdet.
  • Läs anslagna säkerhetsföreskrifter före användning av dieselpumpen
  • Var noggrann med att stänga spisar och att släcka ljus, lyktor och liknande när du lämnar båten