Byte av båt/båtplats

Om båtplatsinnehavare önskar byta båt eller plats skall detta anmälas och godkännas av TBSS.

Om den nya båten är av samma sort (segel eller motor) samt av samma storlek eller mindre, godkänner TBSS bytet om inte särskilda skäl föreligger.
Om sådana skäl föreligger skall båtplatsinnehavare omgående underrättas härom och ges möjlighet att i samråd med TBSS rätta till eventuella felaktigheter.

Om båtplatsinnehavare önskar byta till större båt och/eller båt av annan typ, kan man inte räkna med att det finns någon sådan plats.

Har båtplatsinnehavaren redan innan TBSS meddelas bytt till sådan större båt kan TBSS därför avstå från att upplåta båtplats.
Om båtplatsinnehavaren fortsätter att betala avgifter enligt detta avtal placeras man i byteskön för att få lämplig plats.
Nytt avtal skall dock upprättas med gällande avgifter för den större båtplatsen.
Om båtplatsinnehavaren i god tid innan planerat byte meddelar TBSS ställs båtplatsinnehavaren i byteskön för lämplig plats.
Sådant meddelande skall ange storlek, vikt och typ av båt för det planerade bytet.
Exakt modell behöver inte anges men TBSS ser med fördel på om ett eller några exempel på båtmodell för planerat byte kan anges.

Byteskön är prioriterad före TBSS externa kö för ny båtplats.

300:- debiteras båtplatsfakturan för plats på byteslistan.

Ansökan om byte av Båt/Båtplats

Ansökan är bekräftad när svar på ansökan erhållits från TBSS.