Uppstädning av bod-området i Torekovs hamn

Vi står nu inför ännu en, förhoppningsvis, skön och vacker sommarsäsong. Torekovs hamnområde kommer åter igen bli den samlingspunkt som så många uppskattar och ser fram emot. Hamnen vaknar till liv och turister och bybor strömmar till.

Vi som är satta att förvalta hamnområdet och alla ni som åtnjuter rätten till bodar och näringsställen har ett speciellt ansvar att vårda detsamma. TBSS har av Båstad kommun tilldelats det övergripande ansvaret för hamnområdet och har för avsikt att vårda och utveckla området till gagn för samtliga besökare och nyttjare.

Under hösten/våren har en inventering gjorts av hamnområdets bod-område syftande till att identifiera områden där speciella insatser bör vidtas för att uppnå den standard vi vill nå.

 

De områden som noterats mest angelägna är:

  • Sanitet och sophantering
  • Skadedjursbekämpning
  • Utsortering av skrot
  • Markbeläggning

1) Sanitet och sophantering.

Näringsidkare ansvarar själva, via avtal med kommunen, för sin sophantering. Godkända sopkärl skall finnas och skötseln av dessa åvilar näringsidkaren. Sopor härrörande från gästande båtar skall slängas i kärl, tydligt märkta och icke i näringsidkares eller kommunens sopkärl. Information om detta skall tydligt klargöras i dokument som lämnas gästande båtar. Hamnkaptenen tillser att detta åtföljs.

Detsamma gäller för våra näringsidkare som endast skall nyttja egna sopkärl. Näringsidkare skall tillse att erforderligt antal kärl finns tillgängligt för verksamheten som bedrivs.

Vi kommer från hamnkontorets sida speciellt uppmärksamma att detta följs under den kommande sommarsäsongen.

 

2) Skadedjursbekämpning.

Delvis som konsekvens av brister i ovan nämnda sophantering så är området kring bodarna hemsökt av ett stort antal råttor. Dessa finner en utmärkt miljö både med god tillgång till föda och till skydd. Dessa djur bidrar starkt till att området, av många, betraktas som ohygieniskt och slarvigt skött. TBSS kommer att ombesörja en sanering genom avtal med Anticimex eller liknande för att komma tillrätta med detta problem.

 

3) Utsortering av skrot och upprustning av bodar.

Vid besiktning av bod-området kan konstateras att en stor mängd skrot, trasiga flaskor, ölburkar, utsorterade fiskeredskap, kasserade ankare, plastburkar, etc ligger spritt i området. Detta ser inte bara illa ut, utan utgör dessutom en fara för barn som leker och husdjur som rastas. Dessutom utgör denna ansamling av material ett gott skydd för råttor.

Det är vår förhoppning att samtliga hyresgäster, arrendatorer och näringsidkare aktivt medverkar och hjälper till att sortera ut och slänga material som kan klassificeras som skrot.

 

4) Markbeläggning

Ytorna mellan bodarna skall i största möjliga omfattning hållas rena och fria. För att underlätta renhållning och motarbeta skadedjur bör de rensas upp från ogräs och grusas upp med grov singel. Grus kommer att beställas genom TBSS och efter det att ovan nämnda städning skett.

Om var och en gör rent kring sin bod kommer vi att nå ett gott resultat och en betydligt mer otrivsam miljö för råttor och annat otyg.

Med vänlig hälsning

 

TBSS