Kallelse halvårsmöte 2021

Medlemmarna i Torekovs Båtsällskap (TBSS) kallas till halvårsmöte lördagen den 6 november 10 00 i Församlingshemmet.

DAGORDNING

 1. Halvårsmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Frågan om kallelsen skett i behörig ordning
 4. Val av ordförande för halvårsmöte
 5. Val av protokollförare för halvårsmöte
 6. Val av två justeringspersoner samt rösträknare
 7. Rapport om dagsläget
 8. Budget, avgifter och verksamhetsplan
 9. Fastställa preliminär tidpunkt för årsmöte 2022
 10. Halvårsmöte avslutas

Information och övriga frågor.

Styrelsen

Verksamhetsplan TBSS för 2021

Bakgrund

TBSS arrenderar sedan 2007 hamnen i Torekov av Båstad kommun. TBSS tecknade 2020 04 02 ett nytt avtal med Båstad Kommun som löper fram till 2033 02 28. Det nya avtalet utgår ifrån tidigare avtal men med en viss ökning av arrendeavgiften och en tjugoprocentig minskning av investeringspengarna fram till 2033. Avtalet ligger i sin helhet på TBSS hemsida under dokument.

Hamnen förvaltas i enlighet med kommunens riktlinjer från 2005 som innebär att arrendatorn har till uppgift att utveckla och bevara hamnområdet i Torekov. Ett ”Avtal om anläggningsarrende” från 2007 reglerar mer i detalj jordägaren, Båstads kommuns, intentioner och riktlinjerna för hur TBSS skall bedriva verksamheten i hamnen. Till detta skall även läggas styrelsens dokument ”Viljeinriktning för Torekovs hamn”.

”TBSS skall, utan eget vinstintresse driva och utveckla hamnverksamheten med inriktning mot att Torekovs hamn skall vara en attraktiv mötesplats för båtägare och besökande med bibehållandet av att Torekovs hamn är tillgänglig för alla”

TBSS betalar en årlig arrendeavgift på 925 000 kronor exklusive moms mot att kommunen åtagit sig att svara för erforderliga investeringar i hamnen enligt avtalet på ca 750 000 kronor som TBSS fakturerar Båstad Kommun direkt.

TBSS svarar för löpande drift, underhåll och reparationer som finansieras genom båtplatsavgifter, gästande båtar, arrenden, hyror och diverse avgifter.

Denna verksamhetsplan baseras på våra intentioner, avtal och löpande på beslut fattade av TBSS styrelse under verksamhetsårets gång.

Målsättning för verksamheten

Med uppdraget för TBSS följer ett ansvar att upplåta båtplatser, stimulera och stödja ungdomsverksamhet, bedriva gästhamnsverksamhet med tillhörande service, tillhandahålla faciliteter för Sjöräddningen, bevara hamnkaraktären med dess bodar och restauranger samt erbjuda hamnplats och lämpliga anordningar för Väderötrafiken.

Verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen hög kvalitet i service, underhåll och reparationer.

Investeringar skall fortlöpande genomföras i samråd med kommunen för att uppgradera hamnen och dess olika faciliteter.

Hållbarhet och miljöhänsyn skall aktivt främjas i samarbete med båtägare och näringsidkare.

Planerade och Pågående projekt.

 • Samrådsmöten med arrendatorerna och Båstad Kommun ska hållas minst två gånger om året beträffande hamnens utveckling.
 • En översyn och optimering av alla båtplatser sker kontinuerligt.
 • En ny detaljplan för hamnområdets framtida gestaltning tas fram av kommunen. TBSS kommer att delta, aktivt, i denna process. Detaljplanen skall vara klar till 2023. Ett antal faktorer kommer speciellt att beaktas såsom lokaler och bodar, tillgänglighet, verksamhetsutövning, sanitet- och sophantering. Allt under beaktande av hamnområdets karaktär och historik.

Inför kommande verksamhetsår 2022 är de prioriterade investeringarna följande.

 • Fortsatt utbyggnad och utveckling av servicebryggan vid centralpiren.
 • Flytt av dieseltank och pump
 • Fortsatt arbete vågbrytare västra piren
 • Översyn och förbättring sophantering och miljöstationer inom området.
 • Översyn bryggor och bommar
 • Översyn av sjösäkerhet, instruktioner/ rutiner och riktlinjer för hamnen
 • Fortsatt certifiering för Blå Flagg för hamnen
 • Miljö-, hållbarhets- och klimatarbetet utvecklas

Styrelsen för TBSS