Julhälsning från styrelsen i TBSS

Bästa medlemmar iTBSS

Nu stundar snart våra stora helger och vi i Styrelsen för TBSS vill framföra våra varmaste önskningar om en God jul och Ett Gott Nytt År till såväl våra medarbetare, våra medlemmar och till våra näringsidkare.Samtidigt vill vi tacka för en mycket god verksamhetssäsong.

Med detta brev vill styrelsen informera om aktiviteter som pågår i hamnen.

  • Förnyade avtal med våra arrendatorer/hyresgäster.Ett flertal av de avtal TBSS har med näringsidkare och bod arrendatorer var upptill förnyelse inför årsskiftet. Samtliga har informerats och förnyade avtalhar antingen tecknats eller är under processande. I samband med nyteckning avavtal kommer avgiften justeras enligt styrelsens beslut från 2016.
  • Säkerhet och Kameraövervakning. Styrelsen har beslutat gå vidare med att infodra offerter på kameraövervakning av hamnområdet. Underlag för beslut torde ha inkommit för beslut vid januaris ordinarie styrelsemöte.
  • Förberedelse inför kommande muddring.Provtagning för analys pågår. Omfattningen av kommande muddring beror till stor del på hur förorenad bottenmassorna är, vilka saneringsåtgärder som kommer att krävas samt hur muddrat material skall omhändertas. TBSS är i kontakt med Båstad kommun om hur detta skall hanteras.
  •  Sjöräddningens nya lokaler på Centralpiren är nu i stort färdigställd. Byggnaden har fått ett klassiskt utförande och smälter väl in i vår känsliga miljö. Likaså har Sjöräddningen tidigare brygglats vid Västra piren fått ny betong- och träbeklädnad.
  • Varvet. Ett antal intressenter har kontaktat TBSS med önskan om att få bedriva verksamhet i det gamla Varvets lokaler. Efterutvärdering av såväl seriositet som lämplighet har styrelsen beslutat gå vidare med en av aktörerna som har presenterat en mycket vederhäftig och spännande affärsidé. När tid är lämplig kommer vi att informera om planer och verksamhet.
  • Föreningen ekonomi. Föreningens ekonomi är godoch följer lagd budget.
  • Väderöfonden och vän märket 2019. TBSS har blivit ombedda att bifoga nedanstående information från Väderöfonden till vårt nyhetsbrev vilket vi med glädje gör.

 ”Väderö fonden stödjer natur- och kulturmiljö vården på ön. Fonden bidrar även stort till verksamheten med drift-och underhåll av ön.

Hallands Väderö drivs som en självständig enhet utan ekonomisk koppling till ägaren Torekovs församling.

Öns intäkter kommer främst från uthyrningsverksamheten vid Fyrplatsen och Skogvaktargården samt andra avgifter och arrenden som tex jaktarrende, avgifter från färjetrafiken och tomtarrenden för fritidshusen. Verksamheten ä r beroende av bidrag, gåvor och ideella arbetsinsatser.

Ar du nöjd med ditt besök och villig att stödja verksamheten tar fonden gärna emot en gåva.

Swishkonto:1236809735märkdininsättningsom Gåva Plusgiro:110154-2

Märk din insättning som Gåva Väderöfonden

För gåvor på 200 kr eller mer erhålls ett vän märke som ett bevis på ditt stöd. Dekalen kan t.ex. fästas på din båt eller bil. Vän märket kan också köpas direkt i kiosken och på Skogvaktargården i Kappelhamn.

För ytterligare information se www.hallandsvadero.se

Förvaltaren”

  • Styrelsen återkommer med uppdaterad information under Q1 / 2019

Mvh

Styrelsen