Information till medlemmarna i Torekovs Båtsällskap TBSS

Så närmar sig säsongen 2017 sitt slut. Om vi skall recensera sommaren 2017 så måste vi
tyvärr konstatera att den var både blöt och blåsig. Skönt för bofasta och sommargäster att
det finns så många alternativa aktiviteter man kan syssla med i Bjäre-bygden. Aktiviteter
som inte fullt ut är lika väderberoende som båtlivet är.

Verksamheten i hamnen har under sommarsäsongen fungerat på ett bra sätt. Våra olika
anläggningar har varit väl rustade att ta emot både båtar och besökare. Antalet gästbåtar
var till slutet av augusti cirka 15% färre än motsvarande period 2016. Med tanke på
väderförhållandena får man nog betrakta det som ett acceptabelt resultat. De tillfälligt
inhyrda hamnvärdarna har, omvittnat, skött sina uppgifter på ett korrekt och service-inriktat
sätt.

Våra näringsidkare och då framför allt Väderötrafiken har haft ett rejält volymtapp då badgäster till
Väderön uteblivit. Restaurangerna har även de noterat lägre volymer även om minskningen där var
mindre dramatisk.

Under hösten 2016 fick hamnen utstå mycket stryk och stora skador orsakade av stormen har
åtgärdats. Vi står nu inför ytterligare en höst / vinter och hoppas att vädrets makter står oss bi.
Emellertid vill vi nu uppmana alla båtägare som fortfarande har sina fritidsbåtar i sjön att inte vänta för länge med upptagning. Nu i början av oktober ligger fortfarande ett stort antal båtar i hamnen.
Vi vill även göra alla uppmärksamma på att stölder och skadegörelse tenderar att öka nu när vi går mot mörkare tider och då det rör sig färre personer i hamnområdet.

Styrelsen för TBSS har inlett en diskussion med både Båstad kommun men även externa konsulter syftande till att ta fram en grov plan på hur hamnområdet skall utvecklas och förvaltas. Vi vill se en levande hamn, inte bara koncentrerad till de tre sommarmånaderna, som lockar besökare med skilda intressen och avsikter. Vi skall erbjuda en bra småbåtshamn för föreningsmedlemmar, vi skall vara en attraktiv gästhamn, vi skall vara en naturlig utgångspunkt för Vädertrafiken, vi skall tillse att Sjöräddningen finner det naturligt att ha sin bas i Torekov samt vi skall bereda TBSK utrymme för sin
skolverksamhet. Därutöver vill vi möjliggöra för näringsidkare att bedriva lönsam restaurangverksamhet. Vi har ett mandat från föreningsmedlemmarna att driva denna utveckling men vi har också ramar, uppsatta av vår hyresvärd, Båstad kommun, att ta hänsyn till.
Vår avsikt är att upprätthålla en god dialog men kommunen samt att löpande informera
föreningsmedlemmarna och näringsidkarna om våra tankar och idéer.

Föreningens ekonomi är god, trots färre gästnätter. Vi har inte för avsikt att göra några större justeringar av medlemsavgifter eller båtplats avgifter inför nästa säsong.
Med förhoppningar om en fortsatt skön höst tecknar föreningen med varma hälsningar.
Styrelsen för TBSS