Hamnordning

I  Tillämpningsområde

 • Ordningsföreskrifterna för hamnen och till hamnen räknas hamnområdena med inloppsrännor, vågbrytare, kajer, bryggor och släpställ.
 • Hamnen förvaltas av TBSS. Under TBSS handläggs verksamheten av Hamnmästare

II Båtplatser

 • Förtöjning skall göras med ändamålsenligt förtöjningdsgods och får endast ske på tilläggs- eller förtöjningsplats som hänvisas av hamnmästaren. Varje båt skall vara försedd med erforderligt antal fendrar för undvikande av skador på andra båtar.

III Lossning och lastning av gods m.m

 • Lossning , lastning och uppläggninmg av av gods , däri även inräknat fisk, fisklådor , barlast och spillolja , får endast äga rum på av hamnmästaren anvisad plats
 • Avfall och spill av gods , emballage och dylikt som härör från hantering av gods inom hamnområdet , skall omedelbart bortskaffas genom varumottagarens försorg.

IV Åtgärder vid skador på hamn, bryggor och övriga anläggningar i hamnen

 • Föreligger , på grund av bristande underhåll , risk för att fartyg eller båt skall sjunka , äger TBSS rätt att på båtägarens bekostnad och risk bortskaffa fartyget eller båten i fråga.
 • Har fartyg eller båt sjunkit i hamnen åvilar det båtägarens att omedelbart bärga båten. Underlåtes detta äger TBSS rätt att på båtägarens bekostnad och risk vidta motsvarande åtgärder
 • Har kaj , brygga eller annan hamnen tillhörig egendom skadats, åligger det den som medverkat till skadans uppkomst att snarast göra anmälan till hamnmästaren och ersätta uppkommen skada.

V Användande av eluttag

 • Anslutna elapparater, handverktyg och sladdar med anslutningsdon, skall uppfylla bestämmelserna för utomhusbruk
 • Från eluttag till elapparat får längden ej överstiga 50 meter

VI Övriga ordningsföreskrifter

 • Avfall får ej kastas i hamnen eller på hamnorådet i övrigt: Använd papperskorgarna
 • Toaletter får ej användas då båten ligger i hamn. Undantag för båtar med toaletter anslutna till sluten tank.Toaletter får ej tömmas i hamnen.
 • Båtägare eller befälhavare är skyldiga att åtlyda de föreskrifter och anvisningar beträffande nyttjande av sjösättningsramp och utrustningskaj, förtöjning, ankring och förflyttning, som med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen meddelas av hamnmästaren.
 • Båt får ej framföras i med högre hastighet än 3 knop i hamnen.
 • Cykelåkning är förbjuden på bryggor, pirar och kajer
 • Badning förbjuden
 • Öppen eld och grillning endast vid grillplats