Sjösätting/Upptagning

Båtplats disponeras under avtalsperioden för tiden 15 april – 31 oktober och får endast nyttjas med avtalad båt.

Anmälan om sjösättning och upptagning skall göras till hamnmästaren senast 14 dagar i förväg och avtalsinnehavaren ombesörjer själv båtens upptagning och sjösättning.

Båtar såväl som vaggor och vagnar som ställs på stora parkeringen, alternativt på området ”radarn”, skall vara uppmärkta så hamnmästare kan identifiera dem.

Efter sjösättning skall avtalsinnehavare omedelbart ta bort båtvaggor, vagnar och pallningsvirke från parkeringsplatsen.

Vid upptagning för vintern skall samtliga förtöjningar och linor omgående tas bort från bryggplatsen.

Om sjösättning ej är aktuell
Man får avstå från att nyttja båtplatsen under en säsong, men senast under april månad det år sjösättning måste ske skall man kunna visa att den kommer att användas med avtalad båt. Avgiften skall betalas oberoende av om båtplatsen nyttjas eller ej.

Vill du åberopa ”särskilda skäl”, se båtplatsföreskrifterna i sin helhet.

TBSS disponerar båtplats som av någon anledning inte används. Då kölistorna är långa används outnyttjade båtplatser till andrahandslistans intressenter.

Om du i god tid innan 1 april inför var säsong anmäler till TBSS att du inte tänker sjösätta, hel eller delar av säsong, kan du få tillbaka 60% av den avgift som inbringas under högsäsong( midsommar – mitten av augusti) ifrån uthyrningen till köande på andrahandslistan.
Ersättning utbetalas i efterskott med ”facit i hand”.